Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

welwetowysweter
3622 06ca 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
4915 3116 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
5569 6b9a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
Nauczyłaś mnie co to znaczy się uśmiechać. Żyć z sercem, które czuło życie. Z każdym kilometrem wnikałaś w skałę, którą się stałem i rozbijałaś rysy i głazy mojej duszy. Jako pierwsza poskładałaś mnie z kawałeczków. W sprawach miłości nauczyłaś mnie raczkować, potem chodzić, biegać, a następnie gdzieś tam, na plaży, pod księżycem, w czasie biegu w kierunku wiatru, gdy biliśmy kolejny rekord na kilometr, obróciłaś się w moją stronę, rozcięłaś więzy, które pętały moje skrzydła i nauczyłaś mnie latać.
— Charles Martin (z książki Pomiędzy nami góry)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
5711 418f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
5581 0785 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
5688 a0b7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2229 924c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2208 be93 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2221 c608 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2170 2eca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
5461 0217 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2201 ed10 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
2184 d1e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
3316 6bb2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
3315 0829 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
3309 c973 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
8016 a895 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszyszaak szyszaak
welwetowysweter
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl